Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży produktów i usług przez Annę Skwarek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Magellanka Anna Skwarek w sklepie internetowym magellanka.pl (zwanym dalej Sklepem).
 2.  Właścicielem Sklepu jest Anna Skwarek, prowadzącA działalność gospodarczą pod firmą Magellanka Anna Skwarek, ul. 3 Maja 13a/5A, 62-800 Kalisz, Polska NIP: 8272216149, e-mail: anna@magellanka.pl, zwany dalej Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym możliwa jest sprzedaż także poza granicami Polski. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty lub Usługi posiadają formę elektroniczną lub są świadczone zdalnie, chyba, że strony uzgodnią inaczej lub zostanie to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu/Usługi.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II DEFINICJE

1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez przedsiębiorcę.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93)
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów lub usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp..
 6. Newsletter – e-maile wysyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, za jego zgodą, mogące zawierać informacje handlowe dotyczące oferty Sprzedawcy.
 7. Okres rozliczeniowy – okres czasu liczony od momentu złożenia zamówienia i opłacenia subskrypcji na dostęp do treści w Platformie szkoleniowej do daty kolejnej opłaty. Okres rozliczeniowy może mieć wymiar miesięczny.
 8. Produkty –produkty Sprzedawcy, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, w tym w szczególności e-booki (wydania elektroniczne, mogące zawierać również dodatkowe poza tekstem pliki np. mp3), nagrania lekcji i kursów online.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Serwis / Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem: www.magellanka.pl, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu produktów i zapoznać się z ich właściwościami.
 11. Sprzedawca – Anna Skwarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magellanka Anna Skwarek, ul. 3 Maja 13a/5A, 62-800 Kalisz NIP: 8272216149, anna@magellanka.pl
 12. Subskrypcja – forma dostępu do udostępnianych na Platformie treści poprzez wykupienie cyklicznie opłacanego abonamentu. Abonament płatny jest na początku każdego okresu rozliczeniowego.
 13. Umowa – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
 15. Usługi – usługi lub pakiety usług świadczone przez Sprzedawcę we wskazanych lub uzgodnionych z Klientem terminach, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, w szczególności konsultacje online, szkolenia i warsztaty, szczegółowo opisane na karcie danej Usługi opisanej w sklepie.
 16. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług przez Sprzedawcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

III Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

 1. informacje związane z działalnością Sprzedawcy, w tym prezentację asortymentu Sklepu Internetowego, umożliwienie dokonywania zakupów Produktów i Usług, prezentację osoby Sprzedawcy i świadczonych przez niego usług oraz bezpłatne treści na blogu;
 2. treści informacyjne i marketingowe w formie Newsletter – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wysyłanie mu Informacji Handlowych drogą elektroniczną (tzw. zapisania się na Newsletter) w formularzu dostępnym w Serwisie.
 3. realizowanie zamówień Klientów na Produkty i Usługi, wykonywanie Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usług.

2. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:

 1. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. a  w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu;
 2. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. b  w chwili zapisania się na Newsletter przez Użytkownika – Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Powinien w takim wypadku kliknąć na link otrzymywany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrybcji;
 3. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1. lit. c po złożeniu Zamówienia na Produkt(y) lub Usługi.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:

 1. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu;
 2. dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą;
 3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy związanych z realizowanymi poprzez Serwis usługami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, Operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Przerwy serwisowe będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka godzin. Sprzedawca zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym terminie korzystać z Serwisu. Użytkownik nie może zgłaszać do Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności Serwisu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O przerwach serwisowych i awariach Sprzedawca będzie informował w Serwisie, o ile będzie to technicznie możliwe.
5. Sprzedawca zapewnia stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa:

 1. połączenie  z Serwisem jest  realizowane poprzez Internet (WWW) po protokole HTTPS zapewniającym szyfrowanie komunikacji, uwierzytelnianie stron oraz zapewniający integralność danych;
 2. infrastruktura techniczna (serwerownia), w której hostowany jest Serwis zapewnia bezpieczeństwo zarówno samej aplikacji jak i gromadzonych danych  poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – serwery aplikacji i bazodanowe oraz innych narzędzi i urządzeń sieciowych zapewniających bezpieczeństwo  np. programy antywirusowe pozwalające na eliminację złośliwego kodu;
 3. firewall’e – w celu zabezpieczenia Serwisu przed niepowołanym dostępem z Internetu;
 4. audyty bezpieczeństwa – wykorzystywane oprogramowanie jest stale monitorowane pod kątem występowania błędów umożliwiających dokonanie włamania na serwer.

6. Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Serwisu, w tym loka, zdjęcia stanowią własność intelektualną Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej. Wszystkie nazwy Produktów są używane w celach identyfikacyjnych u mogą być chronione Prawem własności przemysłowej. Sprzedawca zastrzega możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw autorskich.
7. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest:

 1. Posiadanie dostępu do Internetu;
 2. Zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 3. Włączona obsługa javascript;
 4. Akceptacja plików cookies.

8. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
10. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

IV Składanie zamówień

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.  Aby dokonać zakupu w Sklepie Klient musi mieć ukończone 18 lat.
2. Na stronach internetowych Sklepu zawarte są informacje o Produktach i Usługach wraz z ich cenami i stanowią one zaproszenie do składania ofert.  Ceny wskazane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu lub Usługi jest cena podana w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów i Usług znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4. Klient może dokonać zakupu Produktu lub Usługi przez Złożenie Zamówienia. Zamówienie i zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług uwarunkowane jest wypełnieniem przez Klienta, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy płatności, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
5. Wybór Produktów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka klikając odpowiedni przycisk „Kup” pod wybranym Produktem lub Usługą, a zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Zamów”.
6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz podanie wymaganych do realizacji Zamówienia danych osobowych.
7. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów i Usług w Koszyku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia (zamawiane Produkty lub Usługi);
 2. ceny jednostkowej  zamówionych Produktów lub Usług;
 3. łącznej kwoty do zapłaty za całość Zamówienia;
 4. wybranej metody płatności.

10. Złożenie Zamówienia  przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.
11. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za produkty za pośrednictwem przelewu bankowego lub Przelewów 24. W przypadku przelewu bankowego po kliknięciu „Płacę” klientowi wyświetla się informacja o koncie bankowym. Ta sama informacja przychodzi także na wskazany przez klienta adres e-mail. W kolejnym mailu po dokonaniu wpłaty i jej zaksięgowaniu na wskazanym numerze konta bankowego, przychodzą produkty do pobrania. W przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem Przelewów 24, produkt przychodzi na wskazane konto email zaraz po dokonaniu wpłaty.
12. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazane konto e-mail „Potwierdzenie Zamówienia” wraz z rachunkiem i z Produktem, a w przypadku Usług otrzymuje również formularz, który należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail (anna@magellanka.pl).
13. W przypadku Produktów mających formę elektroniczną (e-booki, kursy online, wykłady, nagrania itp.) Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – w tym wypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
14. W przypadku pozostałych Usług innych niż opisane w pkt 13 powyżej, wraz z rachunkiem Sprzedawca wysyła Klientowi informację o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz wzorze formularza odstąpienia od Umowy (w przypadku Klientów będących Konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą).
15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.
16. Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług traktuje się za zawartą.

V Realizacja zamówień

1. Do prawidłowego korzystania z niektórych zakupionych w Sklepie Produktów i Usług niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na odczytywanie plików PDF oraz/lub programu umożliwiającego video rozmowy (np. Skype). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub niepełną możliwość korzystania z Produktów lub Usług z uwagi na niezainstalowanie lub nieprawidłowe działanie niezbędnych do tego programów. 
2. Subskrypcje pozwalają na dostęp do treści szkoleniowych takich jak kursy online poprzez opłatę abonamentową wnoszoną cyklicznie na początku każdego okresu rozliczeniowego.
3. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję”. W takim przypadku subskrypcja wygaśnie wraz z końcem okresu rozliczeniowego (płatności cykliczne) lub w przypadku, gdy klient nie opłaci kolejnej płatności w okresie rozliczeniowym (płatności ręczne).
4. Kursy i materiały udostępnione Klientowi po wykupieniu Subskrypcji przestają być dostępne od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego w którym nastąpiło anulowanie Subskrypcji.
5. W przypadku zamówienia Usługi w postaci konsultacji on-line, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularz otrzymanego w e-mailu, o którym mowa w pkt IV ppkt 14 oraz odesłania go na adres anna@magellanka.pl W formularzu Klient wskazuje odpowiadający mu termin konsultacji oraz problemy językowe, jakie chciałby skonsultować.  
6. Sprzedawca ocenia możliwość omówienia wszystkich zaproponowanych problemów w czasie jednej konsultacji i informuje o tym Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania formularza. Jeśli nie wszystkie z problemy mogą być omówione podczas jednego spotkania, Klient może zdecydować, czy chce, aby konsultacje odbyły się mimo to, czy chce odstąpić od umowy – zrezygnować z zakupionych konsultacji (przy pełnym zwrocie uiszczonej ceny).
7. Konsultacje odbędą się w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż w ciągu trzech miesięcy. W przypadku trudności w ustaleniu terminu odpowiadającemu każdej ze Stron, Klient może odstąpić od Umowy świadczenia usług i otrzymać zwrot ceny. 
8. Zmiana ustalonego terminu konsultacji jest możliwa tylko raz, przy zastrzeżeniu, iż zmiana została zgłoszona najpóźniej na godzinę przed spotkaniem. W przypadku zgłoszenia zmiany bezpośrednio przed spotkaniem zmiana nie zostanie uwzględniona, a konsultacja może odbyć się tylko w wyznaczonym terminie. 
9.  W razie problemów technicznych, które uniemożliwiają lub przeszkadzają w konsultacjach, za czas konsultacji nie uznaje się czasu niezbędnego na wyeliminowanie błędu. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie konsultacji – konsultacja może zostać przełożona na inny wspólnie ustalony termin.

VI Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 638 KC.
2. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
3. W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji zamówienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania reklamacji na adres: Anna Skwarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magellanka Anna Skwarek, ul. 3 Maja 13a/5A , 62-800 Kalisz lub drogą e-mailową na adres: anna@magellanka.pl oraz do przesłania reklamowanego Produktu.
4. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, numer paragonu lub faktury VAT, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. W przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu lub uwagami dotyczącymi realizowanych Usług Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej na adres: Anna Skwarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magellanka Anna Skwarek, ul. 3 Maja 13a/5A, 62-800 Kalisz lub drogą e-mailową na adres: anna@magellanka.pl i powinna zawierać dokładny opis problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

VII Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny: Anna Skwarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magellanka Anna Skwarek, ul. 3 Maja 13a/5A, 62-800 Kalisz lub drogą elektroniczną na adres anna@magellanka.pl Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwrócić Klientowi wszystkie poniesione przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku, gdy:
1. Sprzedawca wykonał Usługę (np. odbył konsultację on-line) za zgodą Klienta (w ustalonym terminie);
2. przedmiotem zakupu jest Produkt w postaci cyfrowej, zapisany na nośniku niematerialnym (np. e-book, nagranie, wykład), który za zgodą Klienta został mu dostarczony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

VIII Dane osobowe

1. Sprzedawca, w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług przetwarza dane Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Skwarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magellanka Anna Skwarek, ul. 3 Maja 13a/5A, 62-800 Kalisz NIP: 8272216149
3. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta i Umów o świadczenie Usług chyba, że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem. W celu niezbędnym do przesyłania Newslettera Sprzedawca przetwarza również dane Użytkownika, który subskrybował Newsletter.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu na Konto Klienta lub poprzez wysłanie żądania listownie na adres: anna@magellanka.pl Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu jego realizacji, niezależnie od zgłoszenia żądania usunięcia danych zgodnie z ust. 4, Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług i otrzymania płatności z tytułu sprzedanych Produktów lub Usług.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej w Serwisie.

IX Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.09.2022
2. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk. 
5. Sprzedawca dopuszcza zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany form płatności i zmiany sposobów dostawy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)
Magellanka Anna Skwarek
ul. 3 Maja 13a/5A
62-800 Kalisz
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
1. Data zawarcia umowy
2. Przedmiot umowy
……………………………
Podpis konsumenta
Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)
Magellanka Anna Skwarek
ul. 3 Maja 13a/5A
62-800 Kalisz
REKLAMACJA
Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było
Przyczyna zgłoszenia reklamacji:
(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)
Wobec powyższego *:
1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
2. wnoszę o usunięcia wady;
3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.
……………………………
Podpis konsumenta
Data: ………………………….
* niepotrzebne skreślić.